Passend Onderwijs

Zorgplicht school

Met de ingang van de Wet Passend Onderwijs vanaf 1 augustus 2014 heeft de school zorgplicht. Dit betekent dat de school u helpt met het vinden van een passende onderwijsplek. Die kan gevonden worden bij de school waar u uw kind aanmeldt, maar ook op een andere school. De school waar uw kind is aangemeld, kijkt eerst of hij/zij extra ondersteuning in de klas kan krijgen. Het schoolondersteuningsprofiel vormt hiervoor het uitgangspunt. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan zoekt de school een andere school binnen het samenwerkingsverband. Bij voorkeur vindt u samen met de school een plek voor uw kind in het reguliere onderwijs, maar ook het speciaal onderwijs blijft bestaan. Bij de plaatsing kijken de scholen vooral naar wat uw kind wél kan.

Download de informatiegids Passend Onderwijs voor ouders.

Ondersteuningsplan

In het ondersteuningsplan beschrijft ons samenwerkingsverband hoe het inhoud geeft aan passend onderwijs. Het ondersteuningsplan is een plan op hoofdlijnen en wordt steeds voor een periode van vier jaar vastgesteld. 

Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld waarin de belangrijkste beleidsvoornemens staan beschreven. In het activiteitenplan is ook een meerjarenbegroting opgenomen.