Scholen buiten de regio VO3007

Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen voor scholen buiten de regio VO3007

Scholen die niet tot het SWV VO3007 behoren maar wel bij het SWV VO3007 een TLV aan willen vragen als men van mening is dat de ondersteuningsvraag van een leerling beter beantwoord kan worden binnen het VSO-aanbod, kunnen via een beveiligd systeem (Docuware) via deze link de TLV-aanvraag doen. U kunt het formulier indienen door met de muis een handtekening te zetten en dan op indienen te klikken.

Globale werkwijze TLV-aanvraag

Voordat een TLV-aanvraag ingediend kan worden bij de PCL, moet een aantal stappen zijn doorlopen:
1. Het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is ingevuld, doorlopen en geëvalueerd. Bij crisissituaties is het mogelijk om hiervan af te wijken. School neemt dan contact op met de PCL;
2. Er is overleg met ouders/leerling geweest, waarin de mogelijkheid voor een TLV-aanvraag is besproken;
3. Er zijn twee deskundigen, waarvan in ieder geval een orthopedagoog of psycholoog, die de TLV-aanvraag ondersteunen en hiervoor een verklaring af (willen) geven, het zgn. deskundigenadvies. 

De school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven staat gaat documenten verzamelen om de aanvraag compleet te maken:

1. Toestemmingsverklaring van leerling (& ouders), een school mag ook zonder een akkoord van leerling (& ouders) een TLV-aanvraag indienen. Als leerling/ouders niet akkoord zijn met de TLV-aanvraag, heeft de PCL de wettelijke verplichting om leerling/ouders te horen voordat zij een beslissing neemt. Dit horen kan via telefonisch contact of via een overleg op ons kantoor (leerlingbespreking).
2. Optioneel: Zienswijze leerling/ouders: de PCL vindt deze informatie van grote waarde. Deze zienswijze mag via mail of het contactformulier;
3. Indien beschikbaar: het Onderwijskundig rapport (OKR) van de voorgaande school;
4. Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP): het handelingsgerichte deel van het OPP moet recent en ondertekend zijn door leerling (& ouders) en school;
5. Deskundigenadvies: geschreven en ondertekend door een psycholoog of orthopedagoog met een extra ondertekening van een andere deskundige (arts, pedagoog, maatschappelijk werkende, orthopedagoog of psycholoog);
6. Relevante andere informatie zoals bijvoorbeeld recente onderzoeksverslagen.

School dient de digitale aanvraag in bij de PCL via Docuware.

Vanaf het moment dat het dossier compleet, dient de PCL een besluit te nemen binnen 6 weken (indien nodig mag dit verlengd worden met 4 weken). Er wordt een dossieranalyse gemaakt door de orthopedagoog PCL. Het aangemelde dossier wordt besproken in de PCL-vergadering. 

Tijdens de vergadering wordt een besluit genomen:
-Dossier niet volledig ->aanvullende informatie opvragen of leerlingbespreking plannen.
-Dossier volledig -> TLV toekennen of afwijzen. Hebben leerling en/of ouders een andere zienswijze dan wordt er een leerlingbespreking gepland.Het dossier wordt altijd gesloten middels een brief. Bij een toekenning of afwijzing van de TLV gaat de brief naar ouders op het postadres en ontvangt de school van aanvraag een kopie via email. 

Wie, wat, wanneer aanvragen

Wilt u weten wie, wat, wanneer moet aanvragen, dan kunt u op deze link klikken.

Deadline aanleveren dossiers schooljaar 2020-2021

De deadline voor het aanleveren van dossiers bij de Permanente Commissie Leerlingondersteuning is voor dit schooljaar gesteld op:

Vrijdag 18 juni 2021 vóór 15.00 uur

I.v.m. de grote hoeveelheid dossiers aan het einde van het schooljaar is het niet mogelijk om na deze datum nog dossiers aan te leveren.

Deze kunt u dan weer in de eerste schoolweek van het schooljaar 2021-2022 via deze

link aanleveren.