Over ons

Algemeen

Het samenwerkingsverband wordt gevormd door de Stichting Regionaal Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs Eindhoven en Kempenland (VO3007) en de 20 schoolbesturen van de scholen voor voortgezet onderwijs (28) en voortgezet speciaal onderwijs (10).

Het werkgebied van samenwerkingsverband VO3007:

Dit gebied omvat de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende (alleen het deel met postcode 5595 en 6029), Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Oirschot, Reusel-De Mierden, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Organisatie

Onze organisatie bestaat uit een Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, het Scholenoverleg en het Stafbureau. 

Het Algemeen Bestuur heeft een toezichthoudende rol op het Dagelijks Bestuur en heeft vier commissies: 

  • Commissie Remuneratie & Integriteit
  • Commissie Kwaliteitszorg
  • Auditcommissie
  • Agendacommissie

Het Dagelijks Bestuur kent een voorzitter en penningmeester. De overige leden van het Dagelijks Bestuur beheren allen een portefeuille. Werkwijze, taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. 

Het stafbureau RSV PVO wordt geleid door de directeur. Het stafbureau bestaat uit de volgende afdelingen:

  • Management Team;
  • Permanente Commissie Leerlingondersteuning;
  • Passend Trajectbegeleiding;
  • Secretariaat.

Ondersteuningsplanraad (OPR)

Inspraak bij het samenwerkingsverband heeft de wetgever belegd bij de OPR. De belangrijkste taak van de OPR is het verlenen van instemming met het Ondersteuningsplan. Daarnaast krijgt de OPR alle relevante informatie die nodig is om haar taak naar behoren uit te kunnen oefenen. De leden van de OPR worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de aangesloten scholen. De helft van het aantal leden van de OPR bestaat uit medewerkers van de scholen, de andere helft bestaat uit ouders/leerlingen. De bevoegdheden van een OPR zijn vastgelegd in het Medezeggenschapsstatuut en het OPR-reglement.

Ondersteuningsplan

Het Ondersteuningsplan is het strategisch beleidsdocument waarin de doelstellingen en taken staan beschreven. Het Ondersteuningsplan wordt elke vier jaar opnieuw vastgesteld. Jaarlijks wordt een Veranderingsparagraaf vastgesteld. De Veranderingsparagraaf is het beleidsdeel voor één kalenderjaar en maakt als zodanig deel uit van het Ondersteuningsplan. Naast de belangrijkste beleidselementen voor het kalenderjaar bevat de Veranderingsparagraaf ook een meerjarenbegroting voor een periode van vijf kalenderjaren. Over zowel het Ondersteuningsplan als de Veranderingsparagraaf wordt OOGO (op overeenstemming gericht overleg) gevoerd met de aangesloten gemeenten. De OPR heeft een instemmingsrecht, het Scholenoverleg heeft het recht van ‘zwaarwegend advies’, het Dagelijks Bestuur stelt beide documenten vast en het Algemeen Bestuur keurt de documenten goed.