Ondersteuningsplanraad (OPR)

Wat doet de Ondersteuningsplanraad?

Elk samenwerkingsverband heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR). Dit is een medezeggenschapsraad van ouders, leerlingen en personeel/medewerkers die de plannen en het beleid van het samenwerkingsverband kritisch bekijkt en hierin meedenkt.
De OPR heeft instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van het Ondersteuningsplan (daarin staan de afspraken die het samenwerkingsverband heeft gemaakt over passend onderwijs). Daarnaast kijkt de OPR met een kritische blik naar de plannen van het samenwerkingsverband en denkt ze mee over belangrijke thema’s op het gebied van passend onderwijs.

De OPR bestaat uit zestien leden, die via verkiezingen worden benoemd: acht personeelsleden van scholen (uit zowel Havo/Vwo, Vmbo, PrO als VSO) en acht ouders/leerlingen.
Van het totaal aantal zetels worden 4 (2 personeel, 2 ouder/leerling) ingevuld door personen uit het VSO en 8 zetels (4 personeel, 4 ouder/leerling) vanuit het regulier VO. De overige 4 zetels (2 personeel, 2 ouder/leerling) worden ingevuld op basis van voorkeursstemmen.

Verkiezingen

De OPR bestaat uit leden die worden gekozen uit personeelsleden en ouders/leerlingen van de scholen.

De leden van de OPR worden gekozen door de leden van de afzonderlijke medezeggenschaps- of leerlingenraden.
Een OPR-lid hoeft niet per se ook lid te zijn van een MR of leerlingenraad, maar in de praktijk blijkt dit wel een voordeel te zijn, met name als het gaat om communicatie.

Leden van het bevoegd gezag van de scholen kunnen geen lid zijn van de OPR. En dit geldt ook voor degenen die namens het bevoegd gezag overleggen met de OPR, bijvoorbeeld de schoolleider of locatieleider.

Kandidaatstelling

Voor de OPR zijn wij op zoek naar kandidaten die op het niveau van het samenwerkingsverband kunnen denken. Men zit er niet in voor het eigen kind of school.
Elke twee jaar vinden er nieuwe verkiezingen plaats. De verkiezingscommissie doet dan een oproep tot kandidaatstelling richting de MR-en. De MR-en zijn zelf verantwoordelijk voor het aandragen van kandidaten bij de verkiezingscommissie. Indien mogelijk één lid voor de personeelsgeleding en één lid voor de ouder-/leerlinggeleding.

Momenteel hebben wij nog enkele vacante zetels in de ouder/leerling-geleding. Mocht u zich hiervoor kandidaat willen stellen dan kunt u dit via de MR van uw school kenbaar maken. 

In deze bijlage treft u de uitnodiging verkiezingen OPR, RSV PVO Eindhoven- Kempenland aan.

Via het contactformulier van onze website kunt u uw vragen en/of opmerkingen plaatsen.

Leden OPR

 • Inge Everstijn-Veldhuizen (Interim-voorzitter DB OPR)
 • Marlijn Martens – Personeel VO (secretaris DB OPR)
 • Wil van Vliet – Personeel VO
 • Luciënne van Heugten – Personeel VSO
 • Melissa Hogeboom - Personeel VSO
 • Marty van der Staak – Personeel VO
 • Mirjam Eikenbroek – Personeel VO
 • Mirjam Wigmans – Personeel VO
 • Eva Gobits – Ouder VO
 • Paul Mulder – Ouder VO
 • Tamara Maas – Ouder VO
 • Ellen Boom – Ouder VSO
 • Vacant
 • Vacant
 • Vacant
 • Vacant