Partners

Gemeenten en jeugdhulp en leerplicht

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulp en als zodanig een belangrijke partner voor het onderwijs. De gemeenten ondersteunen door hun jeugdbeleid actief de scholen die te maken hebben met problemen die hun basis vinden in instabiele gezinssituaties of problematieken van de ouders. De gemeente intervenieert ook in gezinnen waarin sprake is van onvermogen van ouders hun kinderen een adequaat opvoedingsmilieu te bieden. Schoolmaatschappelijk werk en trajectbegeleiding vervullen hier een brugfunctie waarbij trajectbegeleiding specifiek is gericht op preventie dan wel in een vroeg stadium aanpakken van thuiszitten van leerlingen. Binnen de gemeenten zien leerplichtambtenaren toe op de uitvoering van de leerplicht. Zij zijn een belangrijke schakel in het signaleren en zo mogelijk voorkomen van thuiszittersproblematiek en werken nauw samen met jeugdhulp en het onderwijs.

Collega- samenwerkingsverbanden

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs van zowel het primair als het voortgezet onderwijs werken nauw samen en stemmen waar nodig hun beleid op elkaar af. Doordat samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs geen concurrenten van elkaar zijn is de samenwerking heel constructief. Hoewel er wel verschillen zijn tussen de samenwerkingsverbanden onderling wordt zoveel mogelijk voorkomen dat ouders of leerlingen ‘last’ hebben van de grenzen van deze samenwerkingsverbanden en wordt ernaar gestreefd om de overgang van het ene naar het andere samenwerkingsverband zo soepel mogelijk te laten verlopen.

VO-Raad

De VO-Raad is een landelijk overkoepelend orgaan dat de belangen van alle scholen voor voortgezet onderwijs behartigt. Sinds de invoering van passend onderwijs kunnen ook samenwerkingsverbanden aangesloten zijn bij de VO-Raad. Door deze aansluiting hebben de aangesloten samenwerkingsverbanden toegang tot informatiebronnen, mogelijkheden van ondersteuning en professionalisering, en landelijke bijeenkomsten.

Primair Onderwijs

Alle scholen intensiveren hun contacten met het basisonderwijs. De nadruk ligt op het vroegtijdig bespreken van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Door de dialoog tussen basis en voortgezet onderwijs te bevorderen is de overdracht van leerlingen niet alleen procedureel gericht, maar vooral ook inhoudelijk waardoor een warme overdracht daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Ouders

Ouders worden gezien als partners. Dat betekent dat ouders als gesprekspartner worden gehoord en betrokken bij het onderwijs aan hun kind. Scholen hebben de taak ouders actief en tijdig te informeren over het onderwijsproces aan hun kind en dienen oog te hebben voor de belangen en wensen van ouders. Van ouders mag verwacht worden dat ze een actieve houding aannemen en betrokken blijven bij het onderwijs aan hun kind.

MBO

Veel leerlingen van de scholen in het samenwerkingsverband stromen door naar het MBO. Deze doorstroming krijgt o.a. vorm door het aanstellen van een doorstroomcoördinator op elke school die weer contact onderhoudt met de doorstroomcoördinator van het MBO. Ook beleidsmatig vindt er regelmatig overleg plaats tussen het samenwerkingsverband en het MBO.

Bedrijven (MKB)

Vanuit de VSO-scholen en de scholen voor praktijkonderwijs stromen veel leerlingen door naar arbeid. Het samenwerkingsverband onderhoudt nauwe contacten met de bedrijven in de regio teneinde stageplaatsen of (beschutte) arbeidsplaatsen te vinden voor leerlingen met een afstand tot die arbeidsmarkt. Met het MKB Eindhoven is o.a. een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Cluster 1 en 2 scholen

Cluster 1 scholen zijn scholen voor slechtziende leerlingen. Cluster 2 scholen richten zich vooral op leerlingen met spraak-taal-stoornissen. Formeel vallen deze scholen niet onder het samenwerkingsverband passend onderwijs maar ons samenwerkingsverband onderhoudt wel een relatie met deze scholen. Beide schooltypen verzorgen ook aangepast onderwijs voor leerlingen op onze scholen.

Naar de juiste plek (VSV-Jikp)

Naar de juiste plek! Daar draait het om voor duizenden jongeren in het onderwijs. De juiste plek op school, maar ook de juiste werkkring tijdens en na school. Voor velen is het nog niet zo gemakkelijk om die juiste plek te vinden. Een goede (loopbaan)begeleiding is daarom heel belangrijk. Evenals een goede samenwerking van alle betrokken partijen: scholen, overheden, bedrijven en ondersteunende organisaties. Hier vind je gegevens en informatie over de gezamenlijke aanpak in het programma ‘Naar de juiste plek’ in Eindhoven-Kempenland en Helmond-Peelland.

MET ‘DE NETWERKER’ NAAR DE JUISTE PLEK

‘Naar de juiste plek’ is hét motto voor alle mensen die werk maken van het begeleiden van jongeren naar een passende opleiding of werkkring. Via de nieuwsbrieven De Netwerker bundelen zij de krachten van onderwijs, gemeenten en bedrijven.

Nieuwbrieven