Zorgplicht

Algemeen

In het Regionaal Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs werken de scholen uit het regulier- en speciaal onderwijs samen om iedere jongere een passende onderwijsplek te bieden. 

Schoolbesturen krijgen een zorgplicht om, voor alle leerlingen die worden aangemeld, of staan ingeschreven, een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. De zorgplicht gaat in als een leerling schriftelijk bij een school is aangemeld. Als een leerling op meerdere scholen is aangemeld, wordt aan de ouders gevraagd welke school hun voorkeur heeft. Deze voorkeursschool heeft dan de zorgplicht.

In de volgende stroomschema's vindt u de werkwijzen voor een aanmelding:

- bij het regulier onderwijs;
- bij het speciaal onderwijs;
- voor een leerling die al op school zit.

Meldt een leerling die extra ondersteuning nodig heeft zich aan bij uw school?
Dan kijkt u eerst of het kind bij uw school extra ondersteuning in de klas kan krijgen. 

Kunt u deze ondersteuning niet bieden? 
Binnen het samenwerkingsverband onderzoekt u de mogelijkheden van andere reguliere scholen of wijkt u uit naar het speciaal onderwijs. Binnen ons samenwerkingsverband is afgesproken dat uw school betrokken blijft bij het zoeken naar de meest passende school; alleen een melding dat u deze leerling onvoldoende ondersteuning kunt bieden is dus niet voldoende. De betrokkenheid van de scholen blijft gehandhaafd totdat er een passende plek is gevonden. Als scholen er niet in slagen een passende plek te vinden, dan moet dit gemeld worden bij de directeur van het samenwerkingsverband en de PCL. In dat geval neemt de PCL op basis van de doorzettingsmacht een bindend besluit.
Bij het zoeken naar een passende plek vormen de schoolondersteuningsprofielen het uitgangspunt.

Voor meer informatie kunt u op onderstaande logo's klikken.

Steunpunt Passend Onderwijs

Passend Onderwijs

Zorgplicht en aanmelding leerling

Ouders melden hun kind aan bij de school van hun voorkeur. De school moet vervolgens een zo passend mogelijk aanbod doen op de eigen school, een andere reguliere school of een speciale school. Na aanmelding moet de school binnen 6 weken beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. De school van aanmelding onderzoekt eerst of ze de leerling zelf de extra onderwijsondersteuning kan bieden, eventueel met extra ondersteuning vanuit het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Soms heeft de school meer informatie nodig om dit goed te beoordelen. Scholen kunnen daarvoor om extra informatie vragen bij de ouders. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan moet deze school een passende plek op een andere reguliere of speciale school regelen. Dat gebeurt in overleg met de ouders.

Zorgplicht en aanname leerling

Moet de school van aanmelding elke leerling aannemen?
Nee, de school waar een leerling wordt aangemeld hoeft niet alle leerlingen op de eigen school te plaatsen, echter moet de school wel altijd eerst onderzoeken of zij de leerling een passend onderwijsprogramma kan bieden.

Als blijkt dat plaatsing een onevenredige belasting is voor de school, moet de school (het bestuur) een andere school vinden die een passend onderwijsaanbod kan bieden en waar het kind ook kan worden geplaatst. Als een leerling niet voldoet aan de toelatingseisen van de school (bijv. een leerling met een VMBO-advies die wordt aangemeld op een school die alleen VWO biedt), dan mag de school deze leerling weigeren. 

De verantwoordelijkheid om een passende plek te vinden op een andere school is geregeld in de Wet Passend onderwijs.

Zorgplicht en verwijdering

Kan een leerling verwijderd worden?
De zorgplicht houdt ook in dat een school een leerling pas mag verwijderen als een andere school bereid is gevonden die leerling toe te laten. Zo wordt voorkomen dat een leerling thuis komt te zitten.

Zorgplicht en school is vol

Mag een school een leerling weigeren omdat de school vol is?
Een school heeft geen zorgplicht als de school vol is. De school moet daarbij wel een transparant en consequent toelatingsbeleid voeren.

Als een school (of een bepaalde afdeling of jaargroep) vol zit, moet de school dit melden op haar website. De school moet ook aangeven hoeveel plaatsruimte er is en op welke wijze leerlingen aangemeld kunnen worden. De school mag voorrangsregels toepassen (bijv. dat broertjes of zusjes van reeds geplaatste leerlingen voorrang hebben). De school mag geen onderscheid maken tussen leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en leerlingen die dat niet hebben. Het is eveneens niet toegestaan om een maximumaantal leerlingen dat een extra ondersteuningsvraag heeft, te hanteren.

Als een school de leerling niet kan plaatsen zoekt de school zelf actief naar een andere school waarbij uiteraard de ouders worden betrokken en ook rekening gehouden wordt met een eventuele ondersteuningsbehoefte van de betrokken leerling.

Zorgplicht en lotingsprocedure

Wanneer gaat de zorgplicht in als een school een lotingsprocedure heeft?
Scholen mogen met een lotingsprocedure werken. Die loting vindt plaats voordat de zorgplicht ingaat. Bij een loting moeten alle leerlingen evenveel kans hebben om ingeloot te worden. Dat geldt ook voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Als een leerling wordt uitgeloot, geldt de zorgplicht niet. Als een school de leerling (nog) niet kan plaatsen dan kan die leerling op een wachtlijst geplaatst worden en eventueel later geplaatst worden als er een plaats vrij komt. In de meeste gevallen zal een notaris betrokken worden bij het correct uitvoeren van de loting.

Zorgplicht en leerling reeds ingeschreven

Heeft een school ook zorgplicht als ouders hun kind aanmelden terwijl de leerling al is ingeschreven op een andere school?
Ja, als ouders hun kind (schriftelijk) aanmelden bij een school, moet die school onderzoeken of ze de leerling een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod kan bieden, ook als de leerling al op een andere school onderwijs volgt.

Zorgplicht bij verhuisleerlingen

Bij verhuizingen gelden dezelfde regels als bij plaatsing. Er wordt daarbij een uitzondering gemaakt als een school vol zit; bij een verhuizing geldt dat die leerling dan toch toegelaten wordt. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school onderzoekt of ze het kind een passende plek kan bieden. Kan de school het kind geen passende plek bieden, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar het kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen.

Zorgplicht bij verhuisleerlingen met extra ondersteuning buiten het swv

Een leerling die extra ondersteuning krijgt in het regulier onderwijs gaat verhuizen en meldt zich aan op een school in een ander samenwerkingsverband. Mag deze school de leerling weigeren?
De school waar de leerling wordt aangemeld heeft de zorgplicht. Dat betekent dat die school verantwoordelijk is voor het bieden van een passende plek voor de leerling. De school beoordeelt eerst of zij de leerling zelf de benodigde ondersteuning kan bieden. Als dat niet het geval is, gaan ouders en school in gesprek over een plek op een andere school die de leerling wel een passend aanbod kan bieden.

Zorgplicht en vso-scholen

In hoeverre hebben scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) zorgplicht? Zijn deze scholen, net als reguliere scholen, verplicht een leerling te plaatsen als er geen toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is?
Scholen voor speciaal onderwijs hebben een zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Scholen voor speciaal onderwijs moeten dus of:
-zelf zorgen voor een passende plek;
-anders zorgdragen voor een passend aanbod elders.

Voor plaatsing in het speciaal onderwijs is een TLV nodig. Indien geen TLV wordt afgegeven, kan de leerling niet naar het speciaal onderwijs, maar moet voor een passend aanbod in het regulier onderwijs worden gezorgd. Uitzondering hierop vormt de situatie dat een leerling nog niet is ingeschreven op een andere school en er binnen 10 weken nog geen besluit is genomen over de toelating. De leerling moet dan worden ingeschreven op de school van aanmelding, tot het moment dat er wel een besluit is genomen.

Zorgplicht en residentiële plaatsing

Geldt de zorgplicht ook nadat de residentiële plaatsing van een leerling eindigt?
Residentiële leerlingen die teruggeplaatst kunnen worden in het regulier onderwijs, komen in principe terug op de school waar ze voorafgaand aan de residentiële plaatsing stonden ingeschreven (school van herkomst). Uiteraard gaat dat in goed overleg met de school en wordt voorafgaand aan de terugplaatsing bekeken of deze school ook de juiste onderwijsondersteuning kan bieden. Daarbij kan de Permanente Commissie Leerlingondersteuning om advies gevraagd worden m.b.t. de ondersteuningsbehoefte van deze leerling.

Als de school van herkomst de leerling niet terug kan nemen, wordt door de school van herkomst een andere school gezocht waarbij de Permanente Commissie Leerlingondersteuning een bindend besluit kan nemen als de scholen onderling niet tot overeenstemming kunnen komen.

Zorgplicht en justitiële (jji)- of gesloten (gji) jeugdinrichting

Geldt de zorgplicht ook voor jongeren in een justitiële (jji)- of gesloten (gji) jeugdinrichting?
Nee, voor deze jongeren geldt de zorgplicht niet.

Het onderwijs voor een jongere in een jji of gji wordt betaald door het Rijk en niet door een samenwerkingsverband. Wanneer het verblijf in de instelling eindigt, heeft de school geen zorgplicht. Dat betekent dat de jongere meteen kan worden uitgeschreven. Het is daarbij wel van belang dat een zorgvuldige overdracht naar de nieuwe school wordt gewaarborgd.

Is de woonplaats het uitgangspunt wanneer bepaald wordt welk samenwerkingsverband de TLV moet afgeven na plaatsing in een jji of gji?
Als na het verblijf in een jji of gji voortgezet speciaal onderwijs een passend vervolg is, moet dit traject zo snel mogelijk worden gestart. De ouders/verzorgers melden hun kind aan bij de vso-school van hun voorkeur. Er is geen verwijzende school, omdat het Rijk de vso-plaatsing in de instelling betaalt. Dat betekent dat de woonplaats van de jongere, op basis van de aanmelding door de ouders, uitgangspunt is voor de bepaling wie de tlv moet afgeven (en de vso-plaatsing moet betalen).
Zie hiervoor ook de "concrete situaties aanvraag TLV", punt 4 en 5.