Missie en visie van het RSV PVO

Missie

Het samenwerkingsverband realiseert een passend onderwijsaanbod aan alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband binnen de gestelde financiële en personele kaders met inachtneming van thuisnabijheid en zoveel mogelijk vanuit een reguliere context.

Visie

Leerlingen moeten waar mogelijk in het regulier onderwijs worden opgenomen.
Dat geldt ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en met deze extra ondersteuning binnen een redelijke termijn de school kunnen doorlopen en een diploma kunnen behalen dat passend is bij hun capaciteiten. Daarnaast moeten alle leerlingen kunnen terugkijken op een fijne schoolperiode.

Naast regulier onderwijs (inclusief ondersteuningsvoorzieningen) kent het samenwerkingsverband ook VSO- en PrO-scholen die maatwerk in onderwijs leveren dat is toegesneden op de specifieke ondersteuningsbehoeften van een leerling.
Het perspectief van leerlingen op een VSO-school kan gericht zijn op het behalen van een diploma, maar ook op het behalen van (deel)certificaten, toeleiding naar arbeid of dagbesteding. Dat geldt ook voor PrO-scholen; met uitzondering van het behalen van een diploma.

Vanuit maatschappelijk perspectief is het noodzakelijk dat talenten en mogelijkheden van leerlingen zoveel mogelijk aangesproken en uitgedaagd worden zodat ze worden voorbereid op een deelname aan de samenleving die past bij elke leerling.

Kernwaarden

Kernwaarden zijn de onderliggende waarden waarop systemen zijn gebouwd en het metacognitief gedrag van medewerkers is gebaseerd.
Binnen ons samenwerkingsverband onderscheiden we vier kernwaarden die gebaseerd zijn op de missie en visie zoals beschreven in het ondersteuningsplan. Per kernwaarde zijn de zichtbare elementen in gedrag en houding globaal aangegeven.

  • Professioneel: Er wordt gewerkt vanuit een professionele cultuur. Dat betekent dat keuzes op organisatieniveau alsmede op het niveau van de individuele leerling zoveel mogelijk ‘evidence based’ zijn. Deskundigheidsbevordering staat hoog in het vaandel. Aan de kwaliteit van beleidsdocumenten, rapportages, verslagen e.d. worden hoge eisen gesteld.
  • Betrokken: Alle participanten zijn gericht op het centrale doel van passend onderwijs waarbij gericht wordt gezocht naar wat een leerling nodig heeft. Vervolgens wordt onderling afgestemd op welke wijze de ondersteuningsbehoefte van een individuele leerling, of op groepsniveau, gerealiseerd kan worden. De betrokkenheid uit zich ook door een gerichtheid op het continu verbeteren van de kwaliteit en het borgen van behaalde resultaten.

  • Verbindend: Er is een heldere communicatiestructuur waardoor alle participanten informatie doorgeven, beschikbaar stellen en delen. Alle scholen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het plaatsen van leerlingen en onderlinge afstemming bij het realiseren van ondersteuning waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Niemand werkt als individualist.

  • Transparant: We zijn open en duidelijk over onze ambities, bedoelingen en afspraken. Beleidsdocumenten zijn voor alle belanghebbenden toegankelijk.