Permanente Commissie Leerlingondersteuning (PCL)

Wie zijn wij?

De PCL bestaat uit de volgende personen:

Ben Franssen
: Voorzitter van de PCL; GZ-psycholoog
Renske Luijten-Venmans
: Orthopedagoog van de PCL

Odri Aerts: Vertegenwoordiger vanuit het reguliere onderwijs; orthopedagoog
Petra de Graaff
: Vertegenwoordiger vanuit het reguliere onderwijs; ondersteuningscoördinator

Wat doen wij?

De Permanente Commissie Leerlingondersteuning is een commissie die de wettelijke taak heeft om scholen en het SWV onafhankelijk te adviseren als het gaat om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Elke leerling heeft recht op een succesvolle schoolontwikkeling. Meestal lukt dat binnen de basisondersteuning van een school. Soms is extra ondersteuning op school nodig en voor een aantal leerlingen is het nodig om nog meer ondersteuning te bieden binnen het voortgezet speciaal onderwijs. Voor het volgen van onderwijs op het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en het praktijkonderwijs (PrO) is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Een TLV kunt u zien als een toegangsbewijs voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs of het Praktijkonderwijs.

De drie hoofdtaken van de PCL

1. Beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het VSO (TLV-aanvraag) of verlenging van TLV;
2. Beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het praktijkonderwijs (TLV-PrO-aanvraag);
3. Adviseren betreffende ondersteuningsbehoefte op verzoek van een school (adviesaanvraag).

Globale werkwijze TLV-aanvraag of Adviesaanvraag

Scholen kunnen een Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de PCL via een beveiligd systeem te weten Docuware. 
De school kan een aanvraag doen als men van mening is dat de ondersteuningsvraag beter beantwoord kan worden binnen het VSO-aanbod of binnen het Praktijkonderwijs.

Voordat een TLV-aanvraag ingediend kan worden bij de PCL, moet een aantal stappen zijn doorlopen
:
1. Het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is ingevuld, doorlopen en geëvalueerd. Bij crisissituaties is het mogelijk om hiervan af te wijken. School neemt dan contact op met de PCL;
2. Er is overleg met ouders/leerling geweest, waarin de mogelijkheid voor een TLV-aanvraag is besproken;
3. Er zijn twee deskundigen, waarvan in ieder geval een orthopedagoog of psycholoog, die de TLV-aanvraag ondersteunen en hiervoor een verklaring af (willen) geven, het zgn. deskundigenadvies.

De school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven staat gaat documenten verzamelen om de aanvraag compleet te maken
:
1. Toestemmingsverklaring van leerling (& ouders), een school mag ook zonder een akkoord van leerling (& ouders) een TLV-aanvraag of adviesvraag indienen. 
Als leerling/ouders niet akkoord zijn met de TLV-aanvraag, heeft de PCL de wettelijke verplichting om leerling/ouders te horen voordat zij een beslissing neemt. Dit horen kan via telefonisch contact of via een overleg op ons kantoor (leerlingbespreking).
2. Optioneel: Zienswijze leerling/ouders: de PCL vindt deze informatie van grote waarde. Deze zienswijze mag via mail of het contactformulier;
3. Indien beschikbaar: het Onderwijskundig rapport (OKR) van de voorgaande school;
4. Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP):  het handelingsgerichte deel van het OPP moet recent en ondertekend zijn door leerling (& ouders) en school;
5. Deskundigenadvies: geschreven en ondertekend door een psycholoog of orthopedagoog met een extra ondertekening van een andere deskundige (arts, pedagoog, maatschappelijk werkende, orthopedagoog of psycholoog);
6. Contactverslag: verslag van het contact wat gelegd is met de VSO-school met antwoord op de vraag of de leerling plaatsbaar is op de VSO-school;
7. Relevante andere informatie zoals bijvoorbeeld recente onderzoeksverslagen.

School dient de digitale aanvraag in bij de PCL via Docuware.


Vanaf het moment dat het dossier compleet, dient de PCL een besluit te nemen binnen 6 weken (indien nodig mag dit verlengd worden met 4 weken).
Er wordt een dossieranalyse gemaakt door de orthopedagoog PCL.
Het aangemelde dossier wordt besproken in de PCL-vergadering.
Tijdens de vergadering wordt een besluit genomen:
-Dossier niet volledig ->aanvullende informatie opvragen of leerlingbespreking plannen.
-Dossier volledig -> TLV toekennen of afwijzen. Hebben leerling en/of ouders een andere zienswijze dan wordt er een leerlingbespreking gepland.
Het dossier wordt altijd gesloten middels een brief. Bij een toekenning of afwijzing van de TLV gaat de brief naar ouders op het postadres en ontvangt de school van aanvraag een kopie via email.

Wie, wat, wanneer aanvragen

Wilt u weten wie, wat, wanneer moet aanvragen, dan kunt u op deze link klikken.

Scholen buiten de regio VO3007

Scholen die niet tot het SWV VO3007 behoren maar wel bij het SWV VO3007 een TLV aan willen vragen kunnen via deze link de TLV-aanvraag doen. U kunt het formulier indienen door met de muis een handtekening te zetten en dan op indienen te klikken.
Wilt u weten wie, wat, wanneer moet aanvragen, dan kunt u op deze link klikken.

Moeten ouders/verzorgers/leerling instemmen met de aanvraag toelaatbaarheidsverklaring?

Nee, instemming van ouders/verzorgers/leerling is niet verplicht. Het is uiteraard wel de bedoeling om een aanvraag voor een TLV goed met de ouders/verzorgers/leerling te communiceren.
Indien ouders/verzorgers/leerling niet akkoord zijn, dan dienen zij een zienswijze in via het contactformulier of via school die dit toevoegt aan het in te dienen dossier via Docuware.

Is er een toelaatbaarheidsverklaring nodig om een residentiële leerling te plaatsen op een vso-school?

Nee, er is geen toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Leerlingen die vanuit de zorg worden geplaatst in een residentiële instelling mogen direct onderwijs volgen op de vso-school waar de instelling een samenwerkingsovereenkomst mee heeft. Dit is om te voorkomen dat leerlingen (lang) moeten wachten op een verklaring van het samenwerkingsverband voordat zij onderwijs kunnen gaan volgen.

Leerlingen 18 jaar en ouder

Kan een leerling van 18 jaar worden uitgeschreven uit het voortgezet speciaal onderwijs?
Ja, als de school van mening is dat er onderwijskundig geen vorderingen meer kunnen worden gemaakt, kan een leerling worden uitgeschreven uit het VSO. In dat geval zal er vaak sprake zijn van uitstroom naar arbeid of dagbesteding. Als er in onderwijskundig opzicht naar de mening van de school nog wel vorderingen geboekt kunnen worden (dat moet dan blijken uit het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)), dan kan een leerling ook na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar ingeschreven blijven.

Deadline aanleveren dossiers schooljaar 2020-2021

De deadline voor het aanleveren van dossiers bij de Permanente Commissie Leerlingondersteuning is voor dit schooljaar gesteld op:

Vrijdag 18 juni 2021 vóór 15.00 uur


I.v.m. de grote hoeveelheid dossiers aan het einde van het schooljaar is het niet mogelijk om na deze datum nog dossiers aan te leveren.

Deze kunt u dan weer in de eerste schoolweek van het schooljaar 2021-2022 via DocuWare aanleveren.