Aanmelding van voortgezet onderwijs naar voortgezet onderwijs

In sommige gevallen wisselen leerlingen van school. De redenen hiervoor kunnen heel verschillend zijn. Bijvoorbeeld:
-de leerling zit op een school die geen bovenbouw biedt en daarom van school moet wisselen;
-of de leerling wil kiezen voor een sector, die op de huidige school niet geboden wordt;
-of de leerling krijgt het advies om over te stappen naar een ander onderwijsniveau dat de huidige school niet biedt.

Er zijn twee aanmeldperiodes voor leerlingen die nu op een voortgezet onderwijsschool zitten en volgend schooljaar naar een andere school willen of moeten.
Voor informatie over het tijdpad van aanmelding van vo naar vo verwijzen wij u naar het tijdpad vo-vo

De eerste aanmeldperiode is in maart.
Deze aanmelding is voor de leerlingen die afkomstig zijn van de volgende scholen:
- 't Antoon; 
- Stedelijk College Eindhoven, afdeling Eerste Opvang Anderstaligen (EOA);
- Helder HAVO/VWO.

Van deze leerlingen is al tijdig bekend dat ze na de zomervakantie naar een andere school zullen gaan.

De tweede aanmeldperiode is eind mei
Deze aanmelding is voor leerlingen die het advies hebben gekregen om aan te melden op een andere school in verband met:
- Overstap naar een ander onderwijsniveau;
- Profiel- of sectorkeuze;
- Ondersteuningsbehoefte;
- Wens van leerling of ouders.

Bij ONZE SCHOLEN kunt u op de websites van de scholen vinden op welke wijze u uw kind kunt aanmelden. Het kan zijn dat de school voor een bepaald leerjaar of voor een bepaalde sector geen plaatsruimte meer heeft. Als dat het geval is, dan staat die informatie op de website van de betreffende school vermeld. In dat geval kunt u kiezen voor een andere school binnen het samenwerkingsverband waar wel plaats is.

De school van aanmelding en de school van herkomst zullen uw toestemming vragen om leer- en begeleidingsgegevens uit te wisselen.
Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over behaalde toetsen en cijfers, het onderwijsniveau en eventuele extra ondersteuning die uw kind nodig heeft.
Na 6 weken neemt de school een besluit over de aanmelding.