Trajectbegeleiding

Het PTB-team

Binnen het RSV is het PTB-team (passend traject begeleiding) werkzaam ten behoeve van de vo- en vso-scholen die onder het samenwerkingsverband ressorteren.

Elke school heeft een contactpersoon binnen het PTB-team die als eerste aanspreekpunt fungeert en de school kan helpen bij een eerste vraag en de school kan ondersteunen bij eventuele volgende stappen.

De focus van de ambulante begeleiding is gericht op het ondersteunen, begeleiden en adviseren van de scholen m.b.t.:

- het voorkomen van uitstroom naar vso;
- het voorkomen van thuiszitten of voortijdig schoolverlaten;
- adviseren bij het inzetten van trajecten in het kader van jeugdhulp;
- terugplaatsing en begeleiding van vso naar vo;
- het adviseren bij arrangementen om passend onderwijs te bieden aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.

School kan ondersteuning vanuit het PTB-team bij het samenwerkingsverband aanvragen. Voor de duidelijkheid wordt nog gemeld dat het PTB-team ondersteunt, adviseert en begeleidt maar NOOIT de verantwoordelijkheid of betrokkenheid van de school overneemt.