Schoolondersteuningsprofielen

In het schoolondersteuningsprofiel legt de school tenminste eens per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen met een ondersteuningsvraag. 
Leraren, schoolleiding en bestuur stellen dit profiel samen op. Op basis van het profiel inventariseert de school welke expertise eventueel moet worden ontwikkeld en wat dat betekent voor (de scholing) van leraren.

Op basis van de ondersteuningsprofielen wordt ook duidelijk of de regio een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen voor passend onderwijs heeft.

De school plaatst het profiel in de schoolgids, zodat het zichtbaar is voor ouders, leerlingen en andere scholen.