Onderwijs voor leerlingen 18+ (vavo)

Extra ondersteuning vavo-leerlingen

De rugzakken voor leerlingen die via de zogenoemde Rutte-regeling deelnemen aan het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) verdwijnen bij de invoering van passend onderwijs. 

Wat gebeurt er met de extra ondersteuning en begeleiding van deze leerlingen?
De middelen hiervoor zijn toegevoegd aan het budget voor zware ondersteuning van het samenwerkingsverband vo. Voor leerlingen die via uitbesteding (de Rutte-regeling) een vavo-opleiding volgen bij een regionaal opleidingencentrum (roc) blijft de vo-school verantwoordelijk. Over de eventuele extra ondersteuning en begeleiding van die leerlingen moet de vo-school (financiële) afspraken maken met het roc.


Zijn er ook middelen beschikbaar voor vavo-studenten met een extra ondersteuningsbehoefte?

Vanaf 1 januari 2015 is een deel van het vavo-budget vrijgemaakt voor extra ondersteuning en begeleiding van vavo-studenten met een extra ondersteuningsbehoefte die ouder dan 18 jaar zijn. De vo-school blijft verantwoordelijk voor studenten die via uitbesteding (de Rutte-regeling) een vavo-opleiding volgen bij een roc. Dit geldt ook voor leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs die via de symbioseregeling deelnemen aan het vavo.