Aanmeldingsprocedure en tijdpad PO naar VO

Om de overstap van primair onderwijs naar het voortgezet (speciaal) onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen hebben de scholen voor primair onderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs afspraken met elkaar gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het tijdpad POVO.

Het tijdpad 2020-2021 voor de aanmeldingen van leerlingen voor het schooljaar 2021-2022 kunt u downloaden via deze link.


Voor de leesbaarheid staat PO-VO vermeld, maar het tijdpad geldt eveneens voor het SO, VSO en Praktijkonderwijs.

Met ingang van 2021 vervallen binnen ons samenwerkingsverband de vroege aanmeldingen. Alle leerlingen gaan aanmelden in de week die in het tijdpad staat aangegeven.

Diverse documenten over de overstap leerlingen van Primair Onderwijs naar Voortgezet (Speciaal) Onderwijs treft u aan via deze link.

Aanmelden bij regulier Voortgezet Onderwijs

De stappen van PO naar VO zijn:

1. Basisschool stelt een onderwijskundig rapport op over de leerling. Indien een ontwikkelingsperspectief aanwezig is, wordt dit toegevoegd.

2. Ouders melden hun kind aan op een VO-school, passend bij het onderwijsniveau, middels het aanmeldformulier dat via de basisschool wordt verstrekt. De VO-school stuurt vervolgens een intakeformulier toe voor aanvullende gegevens. Ouders leveren overige relevante informatie aan.

3. Het VO bespreekt de aanmelding in de toelatingscommissie.

4. Het VO stuurt de ouders binnen 6 tot 10 weken na aanmelding een bericht over het besluit van de toelatingscommissie.

Aanmelden bij Voortgezet Speciaal Onderwijs

De stappen van PO naar VSO zijn:

1. Speciaal (basis) onderwijs geeft advies aan de ouders/leerling welke VSO-school het beste past bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

2. Speciaal (basis) onderwijs stelt een onderwijskundig rapport op over de leerling en een ontwikkelingsperspectief.

3. Indien de leerling van het SO doorstroomt naar de VSO-afdeling van dezelfde school, gebeurt de aanmelding via de eigen procedure. Indien de leerling van het SO uitstroomt naar een andere VSO-school, melden ouders hun kind aan middels het aanmeldingsformulier dat via het SO wordt verstrekt.

4. PO/SO en VSO maken gezamenlijk een dossier voor aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring.

5. VSO stuurt de aanvraag naar het samenwerkingsverband VO.

6. De Permanente Commissie Leerlingenondersteuning bestudeert het dossier en beoordeelt of de leerling toelaatbaar is tot het VSO.

7. Het samenwerkingsverband stuurt de TLV naar de ouders/verzorger(s) van de leerling. De VSO-school checkt in Docuware of de TLV is afgegeven.

Aanmelden bij Praktijkonderwijs

De stappen voor leerlingen met een advies praktijkonderwijs:

1. Basisschool geeft vóór 1 maart advies voor praktijkonderwijs en ouders melden aan in de aanmeldweek (zie voor aanmeldtijden de website van de school).

2. Basisschool levert middels het onderwijskundig rapport de benodigde gegevens aan en houdt er rekening mee dat er eventueel adaptief getoetst dient te worden.
Tevens zorgt de toeleverende school voor een recent afgenomen intelligentietoets en voegt de rapportage als bijlage toe aan het onderwijskundig rapport.

3. De Praktijkschool zal aan de landelijke criteria toetsen of de leerling toelaatbaar is tot het praktijkonderwijs en vraagt om een zienswijze van de ouders.

4. De Praktijkschool vraagt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) tot het praktijkonderwijs aan bij het samenwerkingsverband. De zienswijze van de ouders is een onderdeel van deze aanvraag.

5. Het samenwerkingsverband beoordeelt of de leerling toelaatbaar is tot het praktijkonderwijs.

6. Het samenwerkingsverband stuurt de TLV naar de ouders/verzorger(s) van de leerling. De Praktijkschool checkt in Docuware of de TLV is afgegeven.

Bijeenkomsten POVO en PrO oktober 2020

Op dinsdag 12 oktober jl. en woensdag 13 oktober jl. zijn de jaarlijkse bijeenkomsten voor POVO en PrO gehouden via MS Teams.

Via onderstaande link kunt u de presentaties nog eens terugkijken bij het item: Overstap leerlingen: Primair Onderwijs naar Voortgezet (Speciaal) Onderwijs.