Bijgesteld schooladvies

Uw kind heeft vóór 1 maart een schooladvies gekregen. Op basis van dit advies is uw kind aangemeld op een vervolgschool. In april wordt de verplichte eindtoets afgenomen. De uitslag van deze toets geeft een score aan met een daarbij behorend onderwijsniveau.

Als dit onderwijsniveau hoger is dan het schooladvies, dan zal de basisschool heroverwegen of het schooladvies wordt bijgesteld. De basisschool kan dan besluiten om het oorspronkelijke advies te handhaven of om het naar boven bij te stellen. De basisschool is dus niet verplicht om het advies bij te stellen, maar ze moet daar wel over nadenken. Indien het advies wordt bijgesteld, dan zal de basisschool contact opnemen met de VO-school waar uw kind is toegelaten en toelichten waarom het advies is bijgesteld.

In het tijdpad PO-VO treft u alle juiste data aan.

U neemt als ouder eind mei contact op met de VO-school waar uw kind al was toegelaten als u de aanmelding wilt wijzigen voor een ander onderwijsniveau.

Als u besluit om uw kind aan te melden op een andere school, bijvoorbeeld omdat er geen plaats meer is in een klas met een hoger onderwijsniveau, dan kunt u uw kind op op de data genoemd in het tijdpad PO-VO gaan aanmelden op een andere school. U haalt dan eerst het aanmeldformulier van uw kind op bij de school van eerste aanmelding en u neemt dat mee bij de aanmelding op de volgende school.

Samenvattend zijn er na de eindtoets de volgende mogelijkheden:

1. Advies eindtoets is gelijk aan schooladvies -> de situatie blijft ongewijzigd

2. Advies eindtoets is lager dan schooladvies -> de situatie blijft ongewijzigd

3. Advies eindtoets is hoger dan schooladvies -> dan zijn er twee mogelijkheden:
    
3a. Na heroverweging blijft oorspronkelijke schooladvies gehandhaafd -> de situatie blijft ongewijzigd.
   
3b. Na heroverweging wordt advies herzien en naar boven bijgesteld -> in dat geval dient het volgende te gebeuren: 

i. Basisschool neemt contact op met de VO-school waar leerling is toegelaten en geeft toelichting op het bijgestelde advies

ii. Ouders melden bij de VO-school als ze de aanmelding willen wijzigen in een ander onderwijsniveau. Dit betekent echter niet altijd dat de VO-school de leerling dan ook op een ander niveau moet plaatsen. Er kunnen dan verschillende situaties ontstaan:

- In het bijgestelde advies zit ook nog het oorspronkelijke advies (bijvoorbeeld vmbo/t wordt vmbo/t-havo). In dat geval kan de VO-school zelf beslissen of ze de leerling plaatsen in een vmbo/t-klas òf in een vmbo/t-havo-klas.
           
- Het bijgestelde advies is hoger dan het oorspronkelijke advies (bijvoorbeeld vmbo/t wordt havo). In dat geval dient de leerling geplaatst te worden op een hoger niveau, indien ouders dat wensen. Als er echter geen plaats meer is in de havo-klas (de klassen zijn eind mei immers al geformeerd), dan kunnen de ouders ervoor kiezen om hun kind aan te melden op een andere school waar nog wel plaats is in een havo-klas. Informatie over plaatsruimte staat op de websites van de scholen. Ook deze aanmelding dient op 20 of 21 mei 2019 plaats te vinden. De ouders halen in dat geval het dossier op bij de school van eerste aanmelding en leveren dat aan de nieuwe school.

In deze link treft u het schema aan met de Route advisering basisschool tot en met plaatsing VO-school en de route aanmelding VO-school.