Aanmeldingsprocedure Primair Onderwijs naar Voortgezet (Speciaal) Onderwijs

Om de overstap zo goed mogelijk te laten verlopen hebben de scholen voor primair onderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs afspraken met elkaar gemaakt. 

Aanmelding

Uiterlijk 15 maart a.s. krijgt uw kind een schooladvies van de basisschool. U kiest een school die dat onderwijsniveau biedt en gaat uw kind daar aanmelden met het aanmeldformulier dat u van de basisschool heeft ontvangen.
Raadpleeg voor de juiste aanmelddata de website van de school.

De procedure

U ontvangt van de basisschool het aanmeldingsformulier. Met dit formulier meldt u uw kind aan bij de school van uw voorkeur. Het schooladvies moet echter wel passen bij het opleidingsniveau dat de school biedt. 
De leerkracht van groep 8 geeft u hierover advies. Na aanmelding ontvangt de VO-school digitaal een onderwijskundig rapport van de basisschool. U ontvangt van de VO-school nog een intake-formulier waarin
aanvullende informatie wordt gevraagd, die niet in het onderwijskundig rapport staat.

Een toelichting op het aanmeldformulier vindt u hier.

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, bekijkt de vervolgschool of ze dat kan bieden. Soms kan dat vanuit de basisondersteuning. Als uw kind meer hulp nodig heeft dan vanuit de basisondersteuning geboden kan worden, dan is dat extra ondersteuning. De meeste reguliere scholen kunnen dit voor een beperkt aantal kinderen bieden.

In het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) krijgen kinderen altijd extra ondersteuning. Voor toelating tot deze school is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband nodig. Ook voor toelating tot het Praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. De school waar u uw kind aanmeldt, vraagt deze aan.

Na 6 tot 10 weken na de aanmelding hoort u of uw kind is toegelaten. Als de school uw kind niet kan plaatsen, zoekt de school in overleg met u naar een geschikte plek voor uw kind. Hebt u uw kind tijdig aangemeld, maar is hij of zij op 1 augustus nog niet toegelaten? Dan biedt de school uw kind vanaf 1 augustus een tijdelijke onderwijsplek aan.