Organisatie

Bestuur

In het bestuur zijn alle directeuren van de aangesloten scholen verenigd. Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur (DB) met een beleidsbepalende rol en een algemeen bestuur (AB) met een toezichthoudende rol. In het Bestuursreglement en het intern toezichtkader zijn de verhoudingen tussen DB en AB vastgelegd.  

Het Dagelijks Bestuur stelt jaarlijks een jaarverslag RSV PVO op.

 

Scholenoverleg (SchO)

Alle locatiedirecteuren van de aangesloten scholen vormen het scholenoverleg. Zij zijn verantwoordelijk voor het in concept voorbereiden van het Ondersteuningsplan, zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement Scholenoverleg

 

Directeur

De directeur is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van het beleid van het samenwerkingsverband en de dagelijkse gang van zaken. De taken en verantwoordelijkheden van de directeur zijn vastgelegd in het managementstatuut. 

 

Ondersteuningsplanraad (OPR)

De OPR beoordeelt het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en heeft instemmingsrecht. Ook bespreekt de OPR onderwerpen met het bestuur en heeft ze een adviserende rol. In de OPR zijn zowel ouders als personeelsleden vertegenwoordigd. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de OPR zijn vastgelegd in het reglement OPR en het medezeggenschapsstatuut dat door het bestuur is vastgesteld. De OPR stelt ieder jaar een jaarverslag OPR op.

Via deze link komt u op onze webpagina van de OPR.

 

Permanente commissie leerlingenondersteuning (PCL)

De PCL voert de inhoudelijke besluitvorming over de ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Daarbij laat de PCL zich leiden door de capaciteiten van de leerling. De taken en verantwoordelijkheden van de PCL zijn vastgelegd in de notitie PCL.

=========================================================================

Alle bovengenoemde (schuingedrukte) documenten treft u aan bij Documenten  bij het kopje Documenten t.b.v. de organisatorische inrichting.

=========================================================================

ANBI status

Het samenwerkingsverband RSV PVO Eindhoven Kempenland is een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor de stichting is vrijgesteld voor schenkbelasting en erfbelasting. Als het samenwerkingsverband zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.