Trajectbegeleiding vanuit het ABS-team

Met ingang van 1 augustus 2016 is een ABS-team binnen het RSV werkzaam zijn voor de onder het bestuur ressorterende scholen vo en vso.                                  

De focus van de ambulante begeleiding op samenwerkingsverbandniveau (ABS) is gericht op het ondersteunen van de scholen m.b.t.:

-          het voorkomen van uitstroom naar vso;

-          het voorkomen van thuiszitten of voortijdig schoolverlaten;

-          terugplaatsing en begeleiding van vso naar vo;

-          professionalisering en begeleiding van schoolteams/individuele docenten ter versterking van de ondersteuningsstructuur;

-          het vormen van arrangementen om passend onderwijs te bieden aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.

ABS  richt zich op de volgende aspecten:

-          Primair: begeleiden van een (deel van) een schoolteam of ondersteuners vanuit verschillende disciplines ter versterking van de basisondersteuning;

-          Secundair: het ondersteunen bij het begeleiden van individuele leerlingen op basis van een Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP). Samen met o.a. de leerling, de school, de ouders/verzorgers en eventueel andere betrokken partijen zet de ABS-er een traject uit dat de leerling weer een toekomst met voldoende perspectief moet bieden. 

School kan ondersteuning vanuit het ABS-team bij het samenwerkingsverband aanvragen.

 

Terug naar het overzicht