Bijgesteld schooladvies

Leerlingen hebben vóór 1 maart een schooladvies gekregen op grond waarvan ze zijn aangemeld. Indien de uitslag van de eindtoets in april /mei een hoger onderwijsniveau aangeeft, dan kan de basisschool het advies herzien.

Als de basisschool het advies heeft herzien, dan zullen zij daarover contact opnemen met de VO-school waar de leerling is toegelaten om te motiveren waarom het advies naar boven is bijgesteld. Tevens zal de basisschool dat in LDOS invoeren, zodat het toegevoegde herzien advies een onderdeel wordt van het onderwijskundig rapport. Ook de scores van de eindtoets en het profielblad worden toegevoegd aan het onderwijskundig rapport.

Als ouders de aanmelding willen wijzigen in een ander onderwijsniveau, dan dienen ze dat aan te geven op de twee data eind mei overeenkomstig het tijdpad.

Dit betekent echter niet altijd dat de VO-school de leerling dan ook op een ander niveau moet plaatsen. Er kunnen verschillende situaties ontstaan:

-          In het herziene advies zit ook nog het oorspronkelijke advies (bijvoorbeeld vmbo/t wordt vmbo/t-havo). In dat geval ligt het beslisrecht bij de VO-school of de leerling geplaatst wordt in een vmbo/t-klas òf in een vmbo/t-havo-klas. Ook een havo-klas is in principe nog mogelijk, maar dat bepaalt het VO.

-          Het herziene advies is hoger dan het oorspronkelijke advies (bijvoorbeeld vmbo/t wordt havo). In dat geval dient de leerling geplaatst te worden op een hoger niveau. Het kan zijn dat er geen plaats meer is in die klas. Dit dient dan vóór de aanmeldingen in mei op de website van de school te worden vermeld. In het geval dat er geen plaats meer is in de klas met het gewenste niveau, dan kunnen de ouders ervoor kiezen om hun kind aan te melden op een andere school waar nog wel plaats is in een havo-klas. Ook deze aanmelding dient plaats te vinden op het de data eind mei overeenkomstig het tijdpad. De ouders halen in dat geval het dossier op bij de school van eerste aanmelding en leveren dat aan de nieuwe school.

Bij Documenten en Formulieren treft u het Stroomschema van Advies PO tot plaatsing VO aan.

 

Terug naar het overzicht