Aanmeldingsprocedure en tijdpad PO naar VO

Om de overstap van primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen hebben de scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs afspraken met elkaar gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het tijdpad POVO.

Het tijdpad 2017-2018 en 2018-2019 kunt u downloaden via deze link onder het kopje: Documenten t.b.v. de overgang van de overstap van leerlingen PO-V(S)O / VO naar VO/ VO naar VSO/ VO naar MBO.

NB: Voor de leesbaarheid staat PO-VO vermeld, maar het tijdpad geldt eveneens voor het SO, VSO en Praktijkonderwijs.

 

Eén van deze afspraken is dat de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben  eerder worden aangemeld dan leerlingen die geen extra ondersteuning nodig hebben. In principe is dat in de eerste week van februari. De juiste aanmeldingsweek vindt u in het tijdpad. Maar ook voor andere leerlingen is de aanmeldingsweek in de eerste week van februari, namelijk voor:

  • Alle leerlingen met een advies vmbo met een didactische achterstand
  • Alle leerlingen met een advies praktijkonderwijs
  • Alle leerlingen met een ontwikkelingsperspectief (OPP)
  • Alle leerlingen waarvoor extra ondersteuning noodzakelijk is
  • Alle leerlingen afkomstig van het speciaal basisonderwijs (SBO)
  • Alle leerlingen afkomstig van het speciaal onderwijs (SO)
  • Alle leerlingen met een advies voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Leerlingen die niet in een of meerdere van bovenstaande groepen vallen melden zich aan tijdens de reguliere aanmeldingsweek in maart. De datum voor deze aanmeldweek is vastgelegd in het tijdpad.

 

Aanmelden bij regulier Voortgezet Onderwijs

De stappen van PO naar VO zijn:

1.    Basisschool geeft voor leerlingen die voor de vroege aanmelding in aanmerking komen vóór 1 februari advies over het niveau van de leerling en bespreekt dit met de ouders. Voor de overige leerlingen wordt dit advies vóór 1 maart gegeven.

2.    Basisschool stelt een onderwijskundig rapport op over de leerling. Indien een ontwikkelingsperspectief aanwezig is, wordt dit toegevoegd.

3.    Ouders melden hun kind aan op een VO-school, passend bij het onderwijsniveau, middels het aanmeldformulier dat via de basisschool wordt verstrekt. De VO-school stuurt vervolgens een intakeformulier toe voor aanvullende gegevens. Ouders leveren overige relevante informatie aan.

4.    Het VO bespreekt de aanmelding in de toelatingscommissie.

5.    Het VO stuurt de ouders binnen 6 tot 10 weken na aanmelding een bericht over het besluit van de toelatingscommissie.

 

Aanmelden bij Voortgezet Speciaal OnderwijsDe stappen van PO naar VSO zijn:

1.    Speciaal (basis) onderwijs geeft advies aan de ouders/leerling welke VSO-school het beste past bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

2.    Speciaal (basis) onderwijs stelt een onderwijskundig rapport op over de leerling en een ontwikkelingsperspectief.

3.    Indien de leerling van het SO doorstroomt naar de VSO-afdeling van dezelfde school, gebeurt de aanmelding via de eigen procedure. Indien de leerling van het SO uitstroomt naar een andere VSO-school, melden ouders hun kind aan middels het aanmeldingsformulier dat via het SO wordt verstrekt.

4.    PO/SO en VSO maken gezamenlijk een dossier voor aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring.

5.    VSO stuurt de aanvraag naar het samenwerkingsverband VO.

6.    De Permanente Commissie Leerlingenondersteuning bestudeert het dossier en beoordeelt of de leerling toelaatbaar is tot het VSO.

7.    Het samenwerkingsverband stuurt de TLV naar de ouders/verzorger(s) van de leerling. De VSO-school checkt in Docuware of de TLV is afgegeven.

 

Aanmelden bij Praktijkonderwijs

De stappen voor leerlingen met een advies praktijkonderwijs:

1.    Basisschool geeft vóór 1 februari advies voor praktijkonderwijs.Dit zijn immers leerlingen die vervroegd moeten worden aangemeld.

2.    Basisschool levert middels het onderwijskundig rapport de benodigde gegevens aan en houdt er rekening mee dat er eventueel adaptief getoetst dient te worden.

3.    Ouders melden hun kind in de eerste week van februari aan bij een school voor  praktijkonderwijs.

4.    Indien er geen intelligentietest is afgenomen, zal de Praktijkschool de leerling oproepen voor een intelligentieonderzoek.

5.    De Praktijkschool zal aan de landelijke criteria toetsen of de leerling toelaatbaar is tot het praktijkonderwijs en vraagt om een zienswijze van de ouders.

6.    De Praktijkschool vraagt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) tot het praktijkonderwijs aan bij het samenwerkingsverband. De zienswijze van de ouders is een onderdeel van deze aanvraag.

7.    Het samenwerkingsverband beoordeelt of de leerling toelaatbaar is tot het praktijkonderwijs.

8.   Het samenwerkingsverband stuurt de TLV naar de ouders/verzorger(s) van de leerling. De Praktijkschool checkt in Docuware of de TLV is afgegeven.

Terug naar het overzicht

Subdiensten