Informatie voor Scholen

In het Regionaal Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs werken de scholen uit het regulier en speciaal onderwijs samen om iedere jongere een passende onderwijsplek te bieden. Als school heeft u zorgplicht; dat betekent dat u - samen met de andere scholen - verantwoordelijk bent om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden.

In stroomschema's vindt u de werkwijzen voor een aanmelding bij het regulier onderwijs, een aanmelding bij het speciaal onderwijs en een schema voor een leerling die al op school zit.

Meer informatie over passend onderwijs vindt u op de website www.passendonderwijs.nl en www.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl.

Aanmelding

Meldt een leerling die extra ondersteuning nodig heeft zich aan bij uw school? Dan kijkt u eerst of het kind bij uw school extra ondersteuning in de klas kan krijgen. Kunt u zelf geen passende plek bieden, dan kijkt u binnen het samenwerkingsverband naar de mogelijkheden van andere reguliere scholen of wijkt u uit naar het speciaal onderwijs. Bij het zoeken naar een passende plek vormen de schoolondersteuningsprofielen het uitgangspunt.

 
Terug naar het overzicht