Ondersteuningsplanraad (OPR)

Wat doet de Ondersteuningsplanraad (OPR)?

Elk Samenwerkingsverband heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR). Dat is een medezeggenschapsraad van ouders, leerlingen en personeel/medewerkers die de plannen en het beleid van het Samenwerkingsverband kritisch bekijkt en hierin meedenkt. De OPR heeft instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van het Ondersteuningsplan (daarin staan de afspraken die het Samenwerkingsverband heeft gemaakt over passend onderwijs). Daarnaast kijkt de OPR met een kritische blik naar de plannen van het Samenwerkingsverband en denkt ze mee over belangrijke thema’s op het gebied van passend onderwijs.

De OPR uit zestien leden, die via verkiezingen worden benoemd: acht personeelsleden van scholen (uit zowel Havo/Vwo, Vmbo, PrO als VSO) en acht ouders/ leerlingen. Van het totaal aantal zetels willen we er minimaal 4 (2 personeel, 2 ouder/leerling) laten betrekken door personen uit het VSO en 8 zetels (4 personeel, 4 ouder/leerling) vanuit het regulier VO. De overige 4 zetels (2 personeel, 2 ouder/leerling) zullen worden gevuld door de personen met de daaropvolgende meeste voorkeursstemmen.

 

VERKIEZINGEN

De OPR bestaat uit leden die worden afgevaardigd namens en door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden. De oudergeleding van de OPR wordt gekozen door de OMR-en. Voor leerlingen geldt dat zij door de LMR-en van de scholen worden gekozen. De leden van de personeelsgeleding worden door en uit het personeel gekozen door de diverse PMR-en. Ieder personeelslid kan worden gekozen, dus niet alleen de docenten, maar ook het ondersteunend personeel zoals de conciërge.

De leden van de OPR worden gekozen door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden. Een OPR-lid hoeft niet per se ook lid te zijn van een MR, maar in de praktijk blijkt dit wel een voordeel te zijn, met name als het gaat om communicatie.

Leden van het bevoegd gezag van de scholen kunnen geen lid zijn van de OPR. En dit geldt ook voor degenen die namens het bevoegd gezag overleggen met de OPR, bijvoorbeeld de schoolleider of locatieleider.

Kandidaatstelling

Voor de OPR zijn wij op zoek naar kandidaten die op het niveau van het samenwerkingsverband kunnen denken. Men zit er niet in voor het eigen kind of school.

Elke twee jaar vinden er nieuwe verkiezingen plaats. De verkiezingscommissie doet dan een oproep tot kandidaatstelling richting de MR-en. De MR-en zijn zelf verantwoordelijk voor het aandragen van kandidaten bij de verkiezingscommissie. Indien mogelijk één lid voor de personeelsgeleding en één lid voor de ouder-/leerlinggeleding.

Momenteel hebben wij nog enkele vacante zetels in de ouder/leerling-geleding. Mocht u zich hiervoor kandidaat willen stellen dan kunt u dit via de MR van uw school kenbaar maken. 

Heeft u vragen aan de OPR? Stuur gerust een mail: OPR@rsv-vo.nl

========================================================================

Leden OPR:

Inge Everstijn-Veldhuizen (Interim-voorzitter DB OPR)

Marlijn Martens – Personeel VO (secretaris DB OPR)

Angeline Jeurissen – Personeel VSO

Daniëlle Woestenberg – Personeel VO

Wil van Vliet – Personeel VO

Luciënne van Heugten – Personeel VSO

Marty van der Staak – Personeel VO

Mirjam Eikenbroek – Personeel VO

Mirjam Wigmans – Personeel VO

Edith Bakker – Ouder VO

Paul Mulder – Ouder VO

Tamara Maas – Ouder VO

Ellen Boom – Ouder VSO

Vacant

Vacant

Vacant

Vacant

 

 

 

 


OPR-lid Dagelijks Bestuur Marlijn Martens en Inge Everstijn

Terug naar het overzicht