Aanmeldingsprocedure PO-VO

Om de overstap zo goed mogelijk te laten verlopen hebben de scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs afspraken met elkaar gemaakt. Een van deze afspraken is dat er een aanmeldperiode eind januari/begin februari is en een in maart. We noemen deze aanmeldperioden de vroege aanmelding en de reguliere aanmelding.

Vroege aanmelding

De leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in het voortgezet onderwijs en leerlingen die een didactische achterstand hebben, dienen in de vroege aanmeldweek te worden aangemeld. Dit schooljaar valt die week in de periode van 29 januari t/m 2 februari 2018. Ook leerlingen die naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) gaan en leerlingen die naar het Praktijkonderwijs gaan, dienen in deze week te worden aangemeld.

Als richtlijn komen de volgende leerlingen in aanmerking voor een vroege aanmelding:

  • Alle leerlingen met een advies vmbo en een didactische achterstand
  • Alle leerlingen met een advies praktijkonderwijs
  • Alle leerlingen met een ontwikkelingsperspectief (OPP)
  • Alle leerlingen waarvoor extra ondersteuning noodzakelijk is
  • Alle leerlingen afkomstig van het speciaal basisonderwijs (SBO)
  • Alle leerlingen afkomstig van het speciaal onderwijs (SO)
  • Alle leerlingen met een advies voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Als u twijfelt of uw kind vervroegd moet worden aangemeld, dan kunt u dat overleggen met de school.

Reguliere aanmelding

Leerlingen die niet in een of meerdere van bovenstaande groepen vallen worden aangemeld in de reguliere aanmeldingsweek van 5 t/m 9 maart 2018.

Uiterlijk 1 maart a.s. krijgt uw kind een schooladvies van de basisschool. U kiest een school die dat onderwijsniveau biedt en gaat uw kind daar aanmelden met het aanmeldformulier dat u van de basisschool heeft ontvangen.

De procedure:

U ontvangt van de basisschool een aanmeldingsformulier. Met dit formulier meldt u uw kind aan bij de school van voorkeur. Het schooladvies moet passen bij het opleidingsniveau dat de school biedt. De leerkracht van groep 8 geeft u hierover advies. Na aanmelding ontvangt de VO-school digitaal een onderwijskundig rapport van de basisschool. U ontvangt van de VO-school nog een intake-formulier waarin

aanvullende informatie wordt gevraagd, die niet in het onderwijskundig rapport staat. 

Een toelichting op het aanmeldformulier vindt u hier.

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, bekijkt de vervolgschool of ze dat kan bieden. Soms kan dat vanuit de basisondersteuning. Als uw kind meer hulp nodig heeft dan vanuit de basisondersteuning geboden kan worden, dan is dat extra ondersteuning. De meeste reguliere scholen kunnen dit voor een beperkt aantal kinderen bieden.

In het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)  krijgen kinderen altijd extra ondersteuning. Voor toelating tot deze school is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband nodig. Ook voor toelating tot het Praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. De school waar u uw kind aanmeldt, vraagt deze aan.

Na 6 tot 10 weken na de aanmelding hoort u of uw kind is toegelaten. Als de school uw kind niet kan plaatsen, zoekt de school in overleg met u naar een geschikte plek voor uw kind. Hebt u uw kind tijdig aangemeld, maar is hij of zij op 1 augustus nog niet toegelaten? Dan biedt de school uw kind vanaf 1 augustus een tijdelijke onderwijsplek aan.

Terug naar het overzicht